rešerše webu30.8.2010, ToSiPiš.cz: HOMEMotorová aditivaAuto-Moto

Upozornění autorizovaného dovozce Flashlube. Určeno všem spotřebitelům! Na českém trhu se v nedávné době začaly objevovat motorové příměsi do paliv a olejů, které jsou vedle svého skutečného názvu greenADD falešně označeny názvem FLASH LUBE, ačkoli s touto celosvětově uznávanou značkou aditiv nemají nic společného. Upozorňujeme proto všechny spotřebitele z řad motoristů, aby byli při nákupu motorových aditiv obezřetní.


Motorové příměsi Flashlube mají ověřenou účinnost

Aditiva jsou látky přidávané v nízké koncentraci do jiných výrobků ke zlepšení nebo úpravě jejich vlastností. Obchodní jména Flashlube a Flash Lube (dále jen Flashlube) jsou mezinárodně zavedeným a komunikovaným brandem pro jedinečná motorová aditiva, vycházející z dílny týmu řízeného v Austrálii původně Dr. Wolfgangem Kluennerem. Držiteli všech duševních práv na takto označené produkty je na celosvětové úrovni společnost Don Kyatt, v Evropě případně rovněž Flashlube – Europe, v ČR případně rovněž autorizovaný distributor Jaroslav Vomočil. Značka Flashlube je v mnoha zemích včetně ČR registrována příslušnými úřady průmyslového vlastnictví.

Značka Flashlube je spotřebiteli ve více než 40 zemích celosvětově spojena s kvalitní a účinnou ochranou motorů. Společnost Don Kyatt pod značkou Flashlube již několik desítek let vyvíjí a prodává aditiva do automobilových olejů a do pohonných hmot dieselových, benzinových i LPG/CNG motorů. Aditiva Flashlube mají jedinečné složení a nezaměnitelný charakter.

Produkty Flashlube jsou jak podle praktických zkušeností statisíců uživatelů, tak i podle řady nezávislých testů spolehlivé a vysoce kvalitní. Používáním Flashlube dochází k pročišťování a promazávání motoru. Tím se zvyšuje výkonnost a životnost motoru bez ohledu na zátěž a terén. Flashlube pozitivně ovlivňuje ekonomiku provozu motoru. Produkty jsou nehořlavé, nevýbušné, nejedovaté a šetrné k životnímu prostředí. Příměsi značky Flashlube obdržely řadu odborných ocenění a jsou v mnoha ohledech jedinečné.

Pozor na falešně označená aditiva

V nedávné době se v českých obchodech začaly objevovat i motorové příměsi od jiných výrobců (např. greenADD), jež však podle dosavadních empirických poznatků nedosahují takových výsledků jako aditiva Flashlube. Značka Flashlube je však mezi motoristy tak silně spojena s účinnou ochranou motorů, že někteří prodejci začali svůj neznačkový sortiment falešně vydávat za výrobky Flashlube. Při takovém prodeji je pak před spotřebiteli zneužívána dobrá pověst Flashlube, dochází k matení spotřebitelů a vzniká riziko hmotných škod na straně spotřebitelů.

Ačkoli v doposud zjištěných případech nebylo na území České republiky zatím zneužíváno samotné logo Flashlube, ale „pouze“ jeho slovní přepis ve formátu FLASH LUBE, dochází ke zjevnému uvádění spotřebitele v omyl. Takové jednání poškozuje tuzemské spotřebitele a je rovněž v rozporu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, i zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). Označením neznačkového zboží titulkem FLASH LUBE totiž spotřebitel dostává něco jiného (a to z hlediska principu i kvality), než co očekává.

V některých případech (ne však vždy) je celková nabídka tučně deklarována jako ochrana motoru FLASH LUBE a na méně nápadném místě je drobným písmem uvedeno, že nabízené aditivum je „plnohodnotná náhrada za FLASH LUBE“. I v takovém případě se však podle našeho názoru jedná o záměrné matení spotřebitele.

Většina nakupujících je totiž především nalákána avizovanou ochranou motoru od Flashlube a drobný alibizační text snadno přehlédne. Ohrazujeme se však i vůči vyjádření „plnohodnotná náhrada“, které je podle zástupců Flashlube neoprávněné. Zatímco Flashlube průběžně zveřejňuje testy svých produktů, bezpečnostní listy i zkušenosti jednotlivých uživatelů, o produktech, které se za FLASH LUBE vydávají, není známo prakticky nic. Že lze dva různé výrobky použít stejným způsobem, však automaticky neznamená, že mají srovnatelnou účinnost. Z toho důvodu lze vyjádření „plnohodnotná náhrada za FLASH LUBE" ve zjištěných případech označit za klamavé.

Na obrázku nahoře vidíte srovnání originálních aditiv Flashlube (vlevo) a neznačkových, která jsou klamavě prodávána jako FLASH LUBE (vpravo).

Informace o jedinečnosti a účinnosti příměsí značky Flashlube najdete na stránkách českého autorizovaného dovozce, tj. na adrese www.OchranaMotoru.cz.

Falešné označování neznačkových aditiv slovním spojením „FLASH LUBE“; ve světle platných zákonů ČR

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v § 5 definuje klamavé obchodní praktiky. Jejich znaky jsou naplněny, je-li:

 • podnikatelem při prodeji užit nepravdivý údaj,
 • důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit,
 • opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem,
 • vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele,
 • nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování takových výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje
 • propaguje výrobek způsobem, který u spotřebitele může vyvolat dojem, že byl vyroben určitým výrobcem, ačkoli tomu tak není.

Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) v § 44–52 definuje nekalé praktiky v hospodářské soutěži, jež jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a jsou způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalou soutěží je podle tohoto zákona mimo jiné:

 • vyvolání nebezpečí záměny – napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele,
 • parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,
 • klamavé označení zboží a služeb – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z jiného státu, oblasti nebo určitého výrobce,
 • klamavá reklama – šíření údajů o výrobcích nebo podniku, které vyvolává klamavou představu.

V § 53–55 téhož zákona jsou popsány právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Poškozený soutěžitel nebo i spotřebitel může tedy požadovat:

 • odstranění závadného stavu a zanechání jakéhokoli nekalého jednání,
 • poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (i v penězích),
 • náhradu vzniklé škody.

Uvedená ustanovení se týkají i názvů a označení výrobků, firem apod., jak vyplývá i ze souvisejících pasáží v § 8 a 10 téhož zákona.

Přehled všech originálních aditiv Flashlube najdete na adrese www.OchranaMotoru.cz/flashlube-ochrana-motoru-produkty-seznam.php.

›› Zpět