rešerše webu5.9.2015, ToSiPiš.cz: HOMEMediální servisOsobní růst

Závěrečná konference RPTV
Ministr Jan Mládek a ministryně K. Valachová na závěrečné konferenci Roku průmyslu. Zdroj: SP ČR

Rok 2015 byl Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a dalšími partnerskými organizacemi vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání. V rámci této celostátní kampaně byla Svazem průmyslu a dopravy během celého roku 2015 koordinována celá řada akcí, jejichž účelem bylo propagovat novou, moderní podobu průmyslu 21. století. Zdůrazňována měla být rozmanitost, inovativnost a společenská odpovědnost současných průmyslových oborů.

Kampaň si současně kladla za úkol vyzdvihnout důležitost a nepostradatelnost kvalitního technického vzdělávání jak pro budoucnost průmyslu v ČR, tak i pro osobní perspektivu jednotlivců. Nedílnou součástí kampaně byly návrhy systémových změn v oblasti vzdělávání, jež by působily ve prospěch zvyšování zaměstnanosti v průmyslových odvětvích.

Závěrečná konference zhodnotila úspěch kampaně Rok průmyslu

Právě o jednotlivých akcích a také o afektivitě kampaně v oblasti systémových změn (včetně ovlivňování veřejnosti) diskutovalo přes 200 účastníků na Závěrečné konferenci kampaně. Uskutečnila se dne 3. prosince v Kongresovém centru Praha za účasti významných osobností podnikatelské sféry, akademiků, zástupců škol, státní a veřejné správy.

Vedle dvou desítek oborových mluvčích, zastupujících partnery projektu, na konferenci v diskusi na konferenci vystoupili i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Během kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání uskutečnilo více než 400 akcí

Do kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání se svými akcemi během roku 2015 partnersky přihlásilo 150 významných subjektů včetně odvětvových svazů a asociací, firem, škol, státních organizací jako jsou TA ČR, CzechInvest, NÚV, NIDV a také jednotlivé kraje. Osobní záštitu převzal a v průběhu roku aktivitu podporoval předseda vlády Bohuslav Sobotka. Do kampaně se také zapojila klíčová ministerstva:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Ministerstvo kultury

Generálním partnerem projektu byla Česká spořitelna, a.s., respektive její Nadace Depositum Bonum. Ta mimo jiné dlouhodobě spolupracuje s propagátorem matematiky a odborníkem na didaktiku matematiky profesorem Milanem Hejným.

V průběhu kampaně byl profesor Hejný pozitivně přijímán mnohými partnery. Na konferenci mu proto prezident SP ČR Jaroslav Hanák předal speciální ocenění Roku průmyslu a technického vzdělávání a to jako výraz poděkování za celoživotní přínos.

V té souvislosti prezident SP ČR Jaroslav Hanák řekl:

„Bylo moudré, vyhlásit letošní rok Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Vyvolali jsme zájem a diskusi odborné a částečně i laické veřejnosti. Podařilo se nám získat vládu k podpoře této aktivity, přihlásila se k ní řada významných subjektů. Nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, vysokoškoláků, středoškoláků s maturitou i učňů, je chronickou a zvětšující se bariérou omezující konkurenceschopnost našich firem vůči světu. Proto budeme i v příštích letech pokračovat v našich snahách, jeden rok nestačí k systémové změně tak konzervativní oblastí jakou je vzdělávání.“

Kateřina Valachová, současná ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR na konferenci konstatovala:

„Oceňuji spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a aktivity Roku průmyslu a technického vzdělávání. Osobně usiluji o podporu kvalitního technického vzdělávání i dalších oblastí vzdělávání, které jsou významné i pro uplatnění na trhu práce. Na MŠMT se snažíme i o podporu intenzivnější spolupráce firem a škol a principů duálního vzdělávání.“

Podobně pozitivně celou několikaměsíční kampaň komentoval ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek:

„V letošním roce se nám podařilo udělat pokrok a zorganizovat pro popularizaci technických oborů řadu prospěšných akcí. Pokud ale chceme, aby měl náš průmysl skutečně perspektivní budoucnost, byl konkurenceschopný a měl dostatek vzdělaných odborníků, měl by pro nás i každý další rok být v určitém smyslu rokem průmyslu a technického vzdělávání, ač jim tak již nebudeme říkat.“

Podpora soutěží, odborné diskuse

V průběhu roku 2015 zorganizoval Svazem průmyslu a dopravy ČR několik soutěží pro žáky a studenty. Například kvíz pro studenty SŠ a VŠ v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v září 2015 a šestikolový on-line kvíz s YouTuberem Vidrailem pro žáky ZŠ.

Celkově Svaz podpořil více než tři desítky podnikatelských, technických, studentských a inovačních soutěží (Manažer roku, Nejlepší spolupráce roku, Vizionáři 2015, Středoškolská odborná činnostSOČ, Hledáme mladého chemika, Propojený svět, České ručičky, EBEC, Merkurmánia, Robotická liga FLL, Technohrátky, Mezinárodní řemeslné hry, Cadet Grand Prix 2015 a jiné.).

Svaz průmyslu a dopravy ČR rovněž v krajských městech zorganizoval sedm velkých diskusních panelů a více než tři desítky dalších odborných akcí zaměřených na otázky školství, trhu práce, inovací. Účastnili se jich jak ministři vlády, tak i hejtmani jednotlivých krajů.


Celková účast na těchto odborných setkáních přesáhla tři tisíce osob. Šlo o akce jako Sklářské svítání, Česká škola 21. století, ICOLLE 2015, Konference ISSS, Celoživotní učení, Technicko-manažerské vzdělávání, Inovace prakticky, Technické školství a odborné jazykové vzdělávání, Autosympo, Setkání sklářů a keramiků, Konference Asociace výzkumných organizací, Konkurenceschopnost a lidské zdroje pro chemický průmysl, Den s Technologickou agenturou ČR a další.

Podpora spolupráce firem a škol

Záměrem Svazu průmyslu a dopravy ČR bylo také podpořit spolupráci firem a škol, zejména výstupy projektu POSPOLU. Proto uspořádal či zaštítil více než pět desítek regionálních setkání škol, firem a veřejné správy v jednotlivých krajích. SP ČR a jeho členové podpořili více než čtyři desítky exkurzí žáků základních a středních škol i návštěvy vysokoškoláků na odborných veletrzích. Výrazněji než v minulých letech podpořil více než šest desítek dnů otevřených dveří ve firmách a školách.

Mezi firmami, které spolupracují se středními školami, se výrazně profilovaly zejména ŠKODA Auto, Siemens, Microsoft, IBM, LINET, Vítkovice Machinery Group, TOS Vansdorf, Třinecké železárny, BRANO GROUP, Ostroj, Kovosvit MAS a řada dalších.

Pomoci rodičům při rozhodování o tom, na jakou střední školu polytechnického zaměření mají poslat své děti, by měla sloužit elektronická publikace Almanach technického vzdělávání. V setříděném Almanachu se prezentuje bezmála 500 odborných středních škol technických oborů a více než 100 příkladů dobré praxe spolupráce s firmami. Informačně přehledná část publikace umožňuje vyhledávání podle skupin oborů, jednotlivých oborů či místa působení školy v konkrétním kraji/okrese.

Redakční kolektiv naší redakční agentury považuje za čest, že se během roku 2015 mohl podílet na propagaci a komunikaci celé kampaně. Aktuální nabídku SP ČR k další spolupráci v tomto smyslu chápeme jako projev ocenění naší poctivé a pilné práce.


›› Zpět