rešerše webuTvorba názvu

Při finalizaci naší knihy Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky jsme v textu nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, narazili na chybný zápis zkratky obchodních společností. Tvar uváděný v textu zákona je v rozporu s pravidly českého pravopisu v rozporu s Českou státní normou.

Nečekaný zádrhel představuje pro milovníky čisté češtiny znění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, platné k 1. lednu 2014. U zkratek „spol. s r.o.“, „s.r.o.“ a „a.s.“ (sic) totiž zjevně neúmyslně uvádí zápis těchto obchodních společností v rozporu se zásadami vyplývajícími z pravopisné kodifikace (chybí mezery mezi písmeny). Než dojde k příslušné novelizaci legislativního textu, bude zřejmě na zvážení jednotlivých úředníků a státních orgánů, zda se rozhodnou neoblomně trvat na rigidním znění zákona, nebo zda povolí zápis názvů firem v pravopisně správném tvaru.

Protože práce na objemném textu, jakým bezesporu je text zákona o obchodních korporacích, s sebou logicky nese řadu drobných chyb, zvažovali jsme, zda máme na inkriminované místo upozornit. Vzhledem k tomu, že se zkratka obchodní společnosti je poměrně důležitým prvkem názvu firmy, požádali naši korektoři jsme o stanovisko ještě Ústav pro jazyk český, v. v. i. Jejich stanovisko se kryje s naším (viz výše) a se svolením Ústavu jej uvádíme níže. Další řešení nejrůznějších zádrhelů při vytváření obchodního jména najdete v naší knize Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky a také v článcích:

Pokud máte zájem o jakýkoli druh jazykové korektury českého textu, neváhejte nás kontaktovat.

  • Zdeněk Bauer

  • Další související informace najdete na webu www.TvorbaNazvu.cz.

  • Knihu Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky můžete za výhodnou cenu pořídit přímo na webu nakladatele, tedy na adrese www.NZB.cz.


Vyjádření Ústavu pro jazyk český

„[…] zkratka pro společnost s ručením omezeným vychází ze zásad pro tvoření tzv. čistě grafických zkratek, které jsou uvedené v Pravidlech českého pravopisu, dále jen PČP (Academia, Praha 2008) a v české státní normě 01 6910, dále jen ČSN (ČNI, Praha 2007). K pravopisné podobě tohoto typu zkratek uvádějí PČP (s. 35, § 52), že ‚se vypíše první písmeno slova nebo slov daného spojení anebo charakteristická počáteční skupina písmen, někdy slabika nebo i více slabik, pokud možno tak, aby zkratka končila souhláskou. Za slovem takto zkráceným se píše tečka.‘ ČSN (s. 11) uvádí ke grafické podobě zkratek několik zásad. Zkratky pro společnost s ručením omezeným se týkají dvě následující: ‚Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka […]. Uvnitř zkratek dvou nebo více slov náleží za každou tečku mezera.‘ Přestože PČP se o mezeře po tečce explicitně nezmiňují, po tečce mezera vždy následuje i zde, a to ve všech příkladech.


Na základě uvedených pravopisných a typografických zásad může být spojení společnost s ručením omezeným zkráceno na spol. s r. o. a s. r. o. Obě varianty jsou považovány za rovnocenné. PČP uvádějí i variantu s. s r. o. (s. 35, § 52). Taje sice z jazykového hlediska utvořena správně, ale v praxi se neužívá a není uvedena ani v zákoně o obchodních korporacích.

V dotaze uvádíte, že podle zákona o obchodních korporacích, platného od 1. ledna 2014, má nově založená obchodní společnost nést označení ‚společnost s ručením omezeným‘, které může být nahrazeno zkratkou ‚spol. s r.o.‘ nebo ‚s.r.o.‘. Obě zkratky jsou zde uvedeny bez mezer za tečkami, což znamená, že grafická podoba těchto dvou zkratek, jak je uvedena v zákoně, je v rozporu s obecnými zásadami vyplývajícími z pravopisné kodifikace. Grafická podoba respektující jak platnou pravopisnou kodifikaci v Pravidlech českého pravopisu, tak ČSN 01 6910 je pouze s mezerami po tečce, tedy spol. s r. o. a s. r. o. Nicméně ČSN zároveň uvádí doporučení, že ,[o]značení podnikatelského subjektu musí však odpovídat zápisu v obchodním rejstříku.‘

Jakým způsobem postupovat v případě, že text zákona je v rozporu s ČSN a s PČP, bohužel nemůžeme jako jazykovědci rozhodnout. Vzniká zde otázka, zda respektovat text zákona, byt' je uveden s grafickými či pravopisnými chybami a žádá po občanovi, aby tuto chybu opakoval, nebo zdaje možné v praxi používat variantu pravopisně a graficky respektující ČSN a PČP, tedy opravit chybu vyskytující se v textu zákona, která navíc patrně nevznikla úmyslně jako vědomé rozhodnutí autorů dát přednost podobě, která je v rozporu s PČP a ČSN, ale došlo k ní podle našeho názoru spíše nedopatřením. Nikdo z pracovníků jazykové poradny nemá právnické vzdělání a není naším úkolem rozhodovat o právních aplikacích jazyka. Nemůžeme proto říci, zda např. druhé řešení (tedy neopakovat chybu v textu zákona a užívat v praxi podobu pravopisně a graficky odpovídající PČP a ČSN) nebude mít pro pisatele právní důsledky. Takové rozhodnutí náleží právním odborníkům, nikoli jazykovědcům.“


Poznámka k 31. 3. 2014: V knize Jak vytvořit název firmy… nám na stranách 33 a 124 zasáhl tiskařský šotek a citace zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, omylem uvádíme jako citace zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na obsahu a varování se samozřejmě nic nemění. Citáty jsou platné, znění obou zákonů, platných od 1. ledna 2014 se navzájem doplňují. I tohoto šotka si můžete zařadit do naší databáze jazykových překlepů a faktografických chyb.

Korektura – Výběr souvisejících článků

Další články zaměřené na korekturu češtiny, kontrolu obsahu a související služby najdete v následujících odkazech:

›› Zpět