rešerše webu15.10.2013, ToSiPiš.cz: HOMEAnalýzyVýzkum, analýzy

Uvnitř článku naleznete redakčně zpracovanou tiskovou zprávu Svazu českých knihkupců a nakladatelů k českému knižnímu trhu 2012–2013. Materiál se opírá o dostupná statistická data a vlastní zkušenosti členů Svazu.

Knižní produkce obecně

Při odhadu počtu vydaných titulů vycházíme z databáze Česká národní bibliografie, vytvářené Národní knihovnou. Odhadujeme, že vyšlo celkem zhruba 16 600 titulů s vročením 2012, tedy zhruba stejný počet jako v roce 2011. Stále je to však o 2 000 titulů méně, než titulů s vročením 2008, kdy došlo k prvému zvýšení DPH na knihy.

Podíl přeložených titulů na celkové produkci činí 34 %. Mezi původními jazyky dominují angličtina (56,7 %) a němčina (16,5 %). Následují francouzština (4,1 %) a slovenština (2,2 %).

Dětské knihy, jejichž počet se v posledních deseti letech ztrojnásobil, se v roce 2012 na celkové titulové produkci podílely cca 9,8 %, učebnice pro základní a střední školy 3,2 % a vysokoškolské učebnice 5,6 %. Z hlediska dlouhodobých trendů lze tedy mluvit o vzestupu produkce knih pro děti a naopak o výrazném útlumu produkce vysokoškolských učebnic, jejichž produkce poklesla během posledních šesti let v absolutních i relativních číslech o více než 30 %.

Prodej knih

Celkový objem knižního trhu

Na základě kvalifikovaného odhadu docházíme k závěru, že objem knižního trhu činil v roce 2012 zhruba 8,2 mld. Kč v maloobchodních cenách. (Rozdíl této částky oproti loňským 7 mld. Kč padá z větší části na vrub zpřesněné metodice odhadu a zvýšení DPH z 10 % na 14 %.)

Průměrná cena knihy

Průměrná cena české knihy v posledních třech, čtyřech letech stagnuje někde mezi 230 Kč a 240 Kč.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty na knihy v posledních pěti letech čtyřikrát vzrostla: na začátku roku 2008 z 5 % na 9 %, počátkem roku 2010 na 10 % a od začátku roku 2012 na 14 %. Sazba DPH na knihy od začátku roku 2013 vzrostla na 15 %.

Čeští nakladatelé

V roce 2012 vydalo alespoň jednu publikaci zhruba 2 660 různých subjektů. To je o 3,5 % méně než v roce 2011 a o 10,8 % méně než v roce 2010. Více než polovina z nich vydala v roce 2012 pouze jediný titul. Naopak produkci přesahující 10 titulů vykázalo 253 nakladatelství. Třemi největšími nakladatelskými subjekty na českém knižním trhu jsou Albatros Media, Euromedia Group a Grada Publishing. Vydávání knih je soustředěno do velkých měst, z nichž dominantní postavení má Praha (53,4 %).

Zhruba 83 % nakladatelských subjektů patří do soukromého sektoru a produkuje tři čtvrtiny celkové titulové produkce. Vysokoškolská nakladatelství představují necelá 2 % a produkují 14 % titulů, státní nakladatelství 4 % s podílem 7 % na titulové produkci. Zbytek jsou nakladatelské subjekty patřící regionální správě, jež představují 12 % nakladatelských subjektů, přičemž produkují 4 % titulové produkce.

Knižní velkoobchod

Výsadní postavení v oblasti velkoobchodu si dlouhodobě drží firmy Euromedia Group, Kosmas a Pemic Books. Albatros Media – jeden z největších nakladatelů, dodává svou produkci do maloobchodní sítě přímo. Vlastní přímé zásobování si zajišťují i některá další velká nakladatelství: Grada Publishing, Portál, Alpress. V roce 2012 svoji činnost na knižním trhu ukončily knižní distribuce Šabata a Šabata a Knižní distribuce Bohemia.

Knižní maloobchod

V České republice je přes 600 „kamenných“ knihkupectví se všeobecnou nabídkou a zhruba 50 prodejen specializovaných. Knihy jsou rovněž součástí nabídky většiny hypemarketů a tvoří doplňkový sortiment několika desítek různých prodejen. Za hlavní změnu „kamenného“ knižního maloobchodu v ČR v roce 2012 lze označit prodej celé maloobchodní sítě BUX firmy Euromedia Group k. s. společnosti Neoluxor books, a.s.

V oblasti internetového prodeje knih je výrazná pozice knižních distribucí. V pětici nejnavštěvovanějších internetových knihkupectvích mají tři zástupce. Nejnavštěvovanější české internetové knihkupectví je s velkým náskokem kosmas.cz společnosti Kosmas s.r.o., dále bux.cz společnosti Euromedia Group, k. s. a neoluxor.cz  firmy Neoluxor, s.r.o. V oblasti internetového prodeje knih dominují knižní distribuce. Mezi nejnavštěvovanější česká internetová knihkupectví patří kosmas.cz, bux.cz a neoluxor.cz.

E-knihy

Na konci roku 2012 byl celkový počet dostupných českých e-titulů zhruba 4 000, přičemž se prodalo cca 200 000 e-knih. Jejich prodej představoval cca 0,35 % finančního objemu českého knižního trhu.

Průměrná cena elektronických knih (včetně DPH ve výši 21 %) je 145 Kč a představuje tak. cca 62 % průměrné ceny knihy papírové. Nakladatelé e-knih upřednostňují formáty ePub, Mobi a PDF. Většina e-knih není chráněna proti pirátskému kopírování. Největšími prodejci elektronických knih jsou Kosmas a Palmknihy, následováni dalšími prodejci, zejména eReading a Wooky. V rámci žánrového spektra u e-knih vedou detektivky a krimi před fantasy a thrillery. Mezi největší nakladatele v oblasti elektronických knih patří: Kniha Zlín, Host, Euromedia Group, Argo, Domino, Jota, Moba, Baronet a Grada. Celkový počet producentů českých e-knih lze odhadnout na 160–200.

Knižní trh jako zdroj pracovních příležitostí

Český knižní trh přináší obživu velkému počtu autorů, překladatelů, grafiků, nakladatelských pracovníků, knihkupců a polygrafických pracovníků. Při odhadovaném obratu 8,2 mld. Kč se po přepočtení na plné úvazky jedná o zhruba 3 900 pracovních míst v nakladatelstvích, 3 900 v knihkupectvích, 650 grafiků, 600 překladatelů, 900 autorů (přepočet autorských honorářů na plné pracovní úvazky je samozřejmě poněkud iluzorní) a 900 polygrafických pracovníků – celkem tedy téměř 10 900 pracovních míst.

Čísla uváděná pro rok 2012 jsou větší, než ve zprávě za rok 2011. Toto zvýšení pramení zejména ze zpřesnění metodiky odhadu celkového obratu českého knižního trhu. Počet pracovníků v jednotlivých oblastech knižního trhu se ve skutečnosti spíše snížil. Odhadujeme, že díky zvýšení DPH z 10 % na 15 % přišel knižní trh zhruba o 380 pracovních míst.

Přímá státní podpora vydávání knih

V roce 2012 MK ČR udělilo na podporu propagace literatury a vydávání knih granty v celkové výši zhruba 31,1 mil. Kč. Je to o 2,3 mil. Kč více než v roce 2011, ale stále o 2,2 mil. Kč méně než v roce 2010. V rámci uvedené podpory bylo v roce 2013 podpořeno vydání 123 knih v celkovém nákladu 125 000 výtisků. Průměrná dotace na jeden podpořený svazek činí 48 Kč.

V roce 2012 obnovil svou činnost Státní fond kultury. Na projekty související s literaturou vyčlenil v roce 2012 celkem 4 017 000 Kč (z toho 1 392 000 Kč na podporu literárních časopisů, 595 000 Kč na podporu literárních akcí a 2 030 000 Kč na knižní projekty).

Regionální podpora vydávání knih

Jednotlivé regiony se co do struktury a výše podpory nakladatelské činnosti značně liší. Oproti loňským číslům se zvýšil počet regionů, které na tuto oblast vůbec nepřispívají. Pokud už podporu regiony poskytují, týká se povětšinou projektů s  místní tematikou, na něž je udělováno větší množství nepříliš vysokých částek. Celková částka, kterou regiony (kraje, pražské části a města nad 100 000 obyvatel) vydaly na podporu vydávání publikací  činila v roce 2012 zhruba  9 mil. Kč.

Možnosti vzdělávání v oboru

V České republice v současné době existuje pět škol, které nabízejí střední vzdělávání pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. Vysokoškolské vzdělání formou konkrétního oboru existuje na FF UP v Olomouci. Obor má název Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích a je vyučován na katedře bohemistiky. Jedná se o akreditovaný bakalářský obor s možností pokračování v téže specializaci na magisterském stupni. Na ostatních vysokých školách lze navštěvovat specializované výběrové semináře s nakladatelskou tematikou. Některé vysoké školy pak nabízejí další semináře, jež se týkají jednotlivých činností z oboru.

Kromě výše uvedených témat se Zpráva o knižním trhu 2012/2013 podrobněji zabývá aktuálním počtem a strukturou knihoven v ČR, českými knižními veletrhy i dalšími knižními prodejními akcemi. Kapitola je věnována také kampaním na podporu četby a různým projektům, které čtení jakožto atraktivní způsob trávení volného času představují zejména mladé generaci.

Sestavil Svaz českých knihkupců a nakladatelů, říjen 2013

Aktualizace ze dne 9. 12. 2013: SČKN se ohrazuje vůči tvrzení, že vychází stále méně knižních titulů

Související články

›› Zpět