rešerše webu20.3.2008, ToSiPiš.cz: HOMERedigováníVýzkum, analýzy

Ojedinělý novátorský počin zaměřený na chov koní, nabízí moderní způsob výuky.

busta koně

Vzdělávací projekt HIPOS je unikátní elektronický vzdělávací program, jehož cílem je poskytnout specializovanou výuku laickým i odborným pracovníkům z oblasti chovu a testace koní. Kurzy připravené pro jednotlivé pracovní pozice jsou připraveny s důrazem zvýšení kvalifikace a zlepšení praktických dovedností jednotlivých studujících.

V současné době jsou v konečné fázi přípravy čtyři samostatné kurzy. „Tři hlavní jsou určeny jezdcům, chovatelům a ošetřovatelům koní,“ říká Daniel Toušek, spolumajitel jezdecké školy a jeden z realizátorů projektu. „Laikům je určen speciální úvodní minikurz. Věříme, že právě díky jasnému rozčlenění e-learningu na jednotlivé pracovní pozice, si vzdělávací projekt rychle najde dostatek osob usilujících o získávání teoretických poznatků i praktických dovedností využitelných v rámci jejich specializace.“

Účel a obsah programu

Projekt HIPOS reaguje na zjevný nedostatek potřebného odborného vzdělání převážné většiny chovatelů koní, jejich zaměstnanců, ošetřovatelů a také jezdců působících v rámci České republiky. Projekt tak reflektuje požadavek dostupnosti školícího programu, který by umožnil poskytnutí specializačního a rekvalifikačního programu odborného vzdělávání v rámci podnikání na venkově, se zvláštním zaměřením na chov a užití koní.

Cílem studia připravovaných kurzů je osvojení dovedností a získání znalostí důležitých pro management řízení koní v různých vývojových cyklech a z pohledu jednotlivých pracovních pozic. Část výuky je společná pro všechny specializace a bude zaměřena na charakteristiku speciálních a sportovních plemen koní, reprodukci, technologické aspekty chovu dostihových a sportovních koní, výcvik a trénink, charakteristiku výkonnostních zkoušek, selekční programy v chovu dostihových a sportovních koní, ekonomické a právní aspekty chovu a využívání dostihových a sportovních koní.

Jednotlivé e-learningové kurzy jsou vytvořeny tak, aby propojily část doškolování a zvyšování odborných znalostí s didaktickými pomůckami a praktickými situacemi, se kterými se setkávají všechny cílové skupiny, na něž je program zaměřen. Absolventi kurzu získají oficiální doklad (certifikát MŠMT) o absolvování této formy celoživotního vzdělávání.
Studující dostanou něco navíc

Přidaná hodnota připravených kurzů spočívá zejména v uceleném zpracování dané problematiky. Neméně významná je i forma vlastního zpracování školícího programu, zejména pak využití principů e-learningu. Ve své podstatě jde o vzdělávací proces, využívající k tvorbě jednotlivých kurzů informační a komunikační technologie. Jednotlivé kurzy jsou strukturovány do uzavřených a na sebe volně navazujících lekcí. Při vytváření kurzu byl však kladen velký důraz na didaktické využívání multimediálních prvků, takže vedle textového obsahu mohou studující ke snazšímu porozumění studijní látce shlédnout rovněž názorné ilustrace, fotografie a také krátké videozáznamy.

Studující mohou pro svou osobní potřebu využít odborná skripta, která byla vytvořena speciálně pro projekt HIPOS a jsou dostupná v elektronickém formátu PDF. „Jednotlivé fáze příprav našeho vzdělávacího projektu jsme průběžně konzultovali s řadou uznávaných odborníků,“ potvrzuje Daniel Toušek. „Obsáhlá skripta, která jsme pro studující připravili, mají díky tomu velkou hodnotu samy o sobě. Studující si je navíc může vytisknout, dělat si do nich vlastní poznámky a může se k nim proto vracet i později, po absolvování kurzu.“

O projektu

Projekt HIPOS je realizován Sdružením soukromých chovatelů koní (SSCHK), které je zmocněno k naplňování „Strategické vize chovu a užití koní do roku 2013“, projednané ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a rozpracované v rámci ustavené meziresortní komise pro chov a užití koní. Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pro další informace kontaktujte

Michaela Kubištová
Svaz soukromých chovatelů koní, o. s.
50364, Mělník 1 internet: www.chov-koni.cz

›› Zpět